JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål och ärenden

Tingsrättens huvuduppgift är rättsskipning inriktad på brottmål och tvistemål. Domstolen har även vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär. Målen i tingsrätten delas in i tre kategorier: brottmål, tvistemål och ärenden.

Brottmål

Tingsrätterna handlägger och dömer också i brottmål. Det kan till exempel handla om vålds-, tillgrepps-, narkotika-, skatte- eller trafikbrott.

När det förekommer misstanke om brott är det polisens uppgift att utreda misstanken genom en så kallad förundersökning. Ansvarig för förundersökningen är polis eller åklagare, som också tar ställning i frågan om målet ska föras vidare till domstol. Målet förs vidare genom att åklagaren väcker åtal i tingsrätten och ett brottmål registreras.

Tvistemål

Många tvister har en förmögenhetsrättslig karaktär och kan handla om exempelvis krav på pengar, tolkning av ett avtal eller något annat ekonomiskt åtagande.

En annan stor grupp av tvistemål är familjerättsliga tvistemål till exempel mål om skilsmässa eller mål om barns boende, umgänge och underhåll.

Ärenden

Utöver tvistemål och brottmål beslutar tingsrätten i ärenden som till exempel rör adoption, bodelning, förvaltare och god man.

 

Domstolen ger inte juridisk rådgivning

Tänk på att domstolarna och Domstolsverket inte kan ge juridisk rådgivning.

Det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk, och vi talar alltså inte om hur en viss lag ska tillämpas eller hur en juridisk process bör läggas upp.

Tingsrättens serviceskyldighet inskränker sig till att ge upplysningar av mer formell art. Det kan till exempel vara att ge anvisningar för att fylla i formulär till en stämningsansökan och lämna allmänna upplysningar om förfarandet vid domstolen.

Vänd dig till en advokatbyrå om du till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt.

 

Vad styr verksamheten vid domstolen?

Verksamheten vid domstolarna styrs av riksdagen genom lagstiftning.

Verksamheten regleras främst av rättegångsbalkens regler samt processuella bestämmelser i äktenskapsbalken och föräldrabalken. Handläggningen av mål och ärenden regleras även av förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Domstolarna är självständiga

Sveriges Domstolar har rättssäkerheten som sitt viktigaste övergripande mål. Det vi jobbar mot varje dag är att alla mål och ärenden ska handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.

I vår svenska grundlag ges domstolarna en självständig ställning. Varken riksdagen, regeringen eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. 
Senast ändrad: 2017-10-12

Mer information

Jag vill skiljas

Om du vill skiljas eller om du vill upplösa ditt registrerade parternskap, läs hur du går till väga och hittar blanketter.

Ansöknings- resp. tilläggsavgift

En ansökningsavgift ska betalas av den som inleder ett
mål eller ett ärende i tingsrätten. Klicka på länken ovan för mer information om vilka belopp som gäller samt vilka mål- och ärendetyper som är berörda.

En tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet
eller ärendet vid t.ex. Kronofogdemyndigheten.

Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att en stämningsansökan/ansökan ges in till domstolen.

Till Betaltjänsten för ansökningsavgifter.

www.lagrummet.se

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar, statliga myndigheter och en del internationell information.

Juridisk ordlista

Vad betyder de olika orden och uttrycken som domstolen använder sig av?

Besöka en rättegång

Vad gäller när du vill besöka en rättegång i Attunda tingsrätt? Vad gäller för studiebesök?

Hur går en brottmålsrättegång till?

Är du åtalad? Målsägande? Vittne? Åhörare? Ta del av länktips, animationer och förberedande information sammanställt under "Tips inför studiebesök"

Huvudförhandling i tingsrätten - vilka är med och vad har de för uppgifter?

Är du part i målet och har material som du vill visa under en rättegång?

Läs mer om Teknik i domstol och vilken teknisk utrustning som finns tillgänglig i förhandlingssalarna.