JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet gällande vållande till kroppsskada vid kanotolycka på ett konfirmationsläger i Åre kommun

[2016-12-21] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet där ledaren för ett konfirmationsläger åtalats för vållande till kroppsskada avseende tre konfirmander från Sollentuna. Konfirmanderna orsakades allvarliga skador till följd av att deras kanot kapsejsade under en kanotorienteringsaktivitet och de blev liggande i det kalla vattnet under lång tid innan de räddades. Lägerledaren döms till dagsböter och den målsägande som framställt skadeståndsanspråk i målet tillerkänns detta.

Åklagaren väckte åtal för vållande till kroppsskada och gjorde gällande att lägerledaren genom att genomföra, eller genom att underlåta att avbryta, kanotaktiviteten av oaktsamhet vållat konfirmanderna skador vid aktiviteten den 16 juni 2015. Vidare gjorde åklagaren gällande att kanotaktiviteten genomfördes trots konfirmandernas ringa kanoterfarenhet, de dåliga väderförhållandena och den låga vattentemperaturen. I vart fall borde inte kanotaktiviteten ha genomförts utan att deltagarna burit våt- eller torrdräkt, haft passande flytvästar, fått en säkerhetsgenomgång samt haft följebåt. Lägerledaren bestred ansvar för brott under invändning att han inte av oaktsamhet vållat olyckan samt att hans handlande inte kan anses vara så klandervärt att det kan föranleda straffrättsligt ansvar. Lägerledaren bestred också att han skulle vara straffrättsligt ansvarig och menade att hans chefer bar ansvaret.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det är bevisat att konfirmanderna orsakats sådana skador som i och för sig kan föranleda straffansvar. Därefter prövade tingsrätten om genomförandet av kanotaktiviteten innefattat ett otillåtet risktagande. Konfirmanderna hade ringa erfarenhet av paddling. Kanotaktiviteten genomfördes utan föregående säkerhetsgenomgång och det fanns ingen följebåt. Kanotisterna hade inte tillgång till våt-eller torrdräkt. Även om lägerledaren vidtagit vissa säkerhetsåtgärder, såsom att planera sträckan utmed strandremsan samt att kontrollera väderförhållandena på en vädertjänst, så får säkerhetsåtgärderna anses vara så bristfälliga, utifrån de rådande temperatur- och väderförhållandena, att genomförandet av kanotaktiviteten innefattar ett otillåtet risktagande. Antingen skulle en följebåt ha funnits tillgänglig för att komma till undsättning vid eventuell olycka eller skulle konfirmanderna ha försetts med våt- eller torrdräkter. Risktagandet har varit sådant att lägerledaren kan klandras för det. Tingsrätten ansåg det också bevisat att konfirmanderna orsakats skadorna till följd av lägerledarens beslut att genomföra kanotaktiviteten. Även om lägerledaren haft överordnade som han rapporterade till, har han varit den yttersta ansvarige på plats. Den interna ansvarsfördelningen i församlingen har inte varit helt tydlig men ansvaret för genomförande av aktiviteten får anses ligga på lägerledaren.

Rätten finner att lägerledaren ska dömas till dagsböter 70 å 180 kronor samt betala skadestånd med 10.000 kronor till den målsägande som begärt det.

 

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 11 januari 2017.

   

Rättens ordförande, rådmannen Lena Hjelmtorp, finns tillgänglig per telefon för media den 21 december kl. 13.00–14.15 på telefon 08-561 695 20.

   

Mer information på tingsrättens hemsida, www.attundatingsratt.domstol.se. Där finns t.ex. en lista över veckans förhandlingar (dock inte med målnummer eller parternas namn angivna då detta är att bedöma som personuppgift), formulär för att beställa allmänna handlingar samt en sida där rättegångsprocessens fortskridande i en del medialt uppmärksammade mål uppdateras fortlöpande och som man kan RSS-prenumerera på.

Senast ändrad: 2016-12-21

För mer information kontakta:

Lena Hjelmtorp
Rådman
08-561 695 20
lena.hjelmtorp@dom.se

Målnummer:

B 5688-16