JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i omfattande sexualbrottmål via internet

[2016-06-23] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag, efter 44 förhandlingsdagar, dömt den åtalade tjugotvååringen till fängelse i tre år för omfattande sexualbrott via internet. Mannen ska betala skadestånd med totalt 924.000 kronor.

Tingsrätten har i ett mål rörande sexualbrott mot barn nu dömt en tjugotvåårig man från Järfälla för sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, försök till de nu nämnda brotten och till grovt sexuellt övergrepp mot barn samt sexuellt ofredande. Sammantaget har han dömts för mer än 500 brott, varav de allvarligaste varit 13 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Alla brott har begåtts via internet. Det har inte förekommit något personligt sammanträffande mellan mannen och någon av målsägandena. Domen omfattar åttionio målsägande i åldern fem till fjorton år. Målsägandena är spridda över hela landet. Tingsrätten har kommit fram till att åttioåtta av dem har blivit utsatta för brott helt eller delvis i enlighet med vad åklagarna har påstått.

Avseende de åtalspunkter som gällt våldtäkt mot barn eller försök därtill har tingsrätten i flera fall funnit styrkt att mannen genomfört eller försökt genomföra sexuella handlingar med barnen, genom att han förmått eller försökt förmå dem att utföra sexuella handlingar på sig själva. 

–Eftersom vi bedömt att handlingarna som han genomfört eller försökt genomföra med barnen inte, med hänsyn till kränkningarnas allvar, varit jämförliga med samlag har vi kommit fram till att de här gärningarna ska rubriceras som sexuella övergrepp mot barn och alltså inte som våldtäkt mot barn, säger rättens ordförande rådmannen Rikard Backelin.

En mycket stor del av brotten har bestått i sexuella ofredanden genom text och bild via internet. Även om ett sådant sexuellt ofredande utgör ett mindre allvarligt sexualbrott, har det stora antalet fall i förening med de andra mer allvarliga brotten som mannen har dömts för medfört att straffvärdet för hans brottslighet ansetts motsvara fängelse i fyra år. Med beaktande av att mannen var 19 och 20 år när han begick brotten har påföljden bestämts till fängelse i tre år.

88 barn har begärt skadestånd av mannen. Han har förpliktats att betala skadestånd till 79 av barnen. Skadeståndsbeloppen har varierat mellan 5.000 kr och 40.000 kr och i totalt skadestånd ska mannen betala 924.000 kronor. I de fall tingsrätten har ogillat ett skadeståndsanspråk har det berott på att barnet inte ansetts ha utsatts för en så allvarlig kränkning som krävs för att skadestånd ska dömas ut.

Två nämndemän har varit skiljaktiga beträffande vissa åtalspunkter. En av dem har velat bedöma två av de sexuella övergreppen mot barn som grova brott. Den andra har bland annat velat ogilla de åtalspunkter som avsett sexuellt övergrepp mot barn.

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 14 juli 2016.

 

Rättens ordförande, rådmannen Rikard Backelin, finns tillgänglig per telefon mellan klockan 11–12.

 

Beställning av domen

För att beställa domen, mejla attunda.tingsratt@dom.se (ange målnumret i ämnesraden) eller i andra hand, ring 08-561 696 04.

Domen är mycket omfattande, 220 sidor exkl. bilagor (481 sidor inkl. bilagor).

I och med att domen meddelas så avslutas målet och handläggningen på Attunda tingsrätt. Önskar du ta del av allmänna handlingar som tillhör målet skickar du i första hand din beställning till vårt arkiv via formuläret på tingsrättens webbplats http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestalla-allman-handling/Bestalla-allman-handling/.

Observera att sekretessprövning kan behöva göras innan vissa handlingar kan lämnas ut, och att det kan innebära viss fördröjning.

Kostnad för att få kopior (papper eller digital) av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar" gäller fr.o.m. 2014-12-01. Läs mer om rätten att ta del av allmänna handlingar och avgift för kopior av handlingar.

Mer information finns på tingsrättens webbplats, http://www.attundatingsratt.domstol.se/. Där finns t.ex. en lista över veckans förhandlingar (dock inte med målnummer eller parternas namn angivna då detta är att bedöma som personuppgift), formulär för att beställa allmänna handlingar samt en sida där rättegångsprocessens fortskridande i en del medialt uppmärksammade mål uppdateras fortlöpande. 

Senast ändrad: 2016-06-23

För mer information kontakta:

Rikard Backelin
Rådman
08-561 695 22
rikard.backelin@dom.se

För beställning av dom, kontakta:
Samordningsenheten
08-561 696 04
attunda.tingsratt@dom.se

Målnummer:

B 1687-14