JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten frikänner en 47-årig man som åtalats för att ha utbildat sin son i ”terrorism”

[2017-02-15] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag meddelat en dom i målet mot den 47-årige man som åtalats för att i december 2013 ha gett instruktioner till sin son om hur man spränger ett hål i en fängelsemur i Aleppo, Syrien. Tingsrätten har ogillat åtalet.

För första gången har tingsrätten prövat ett åtal angående utbildning för ”terrorism”. Enligt den lag som åtalet byggde på är det brottsligt att meddela instruktioner om tillverkning eller användning av sådana sprängämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet. Vad som är särskilt allvarlig brottslighet definieras i lagen. Med sådan brottslighet menas bl.a. allmänfarlig ödeläggelse om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning.

Åklagaren gjorde gällande att 47-åringen i december 2013 i Järfälla via telefon hade instruerat sin son hur denne skulle gå till väga för att spränga ett hål i en mur till Aleppos centralfängelse. Sonen befann sig i Aleppo och ingick i den väpnade gruppen Junud al-Sham, som deltog i striderna mot den syriska regimen. Fängelset drevs av den syriska staten och var belägrat av militanta islamistgrupper. Den planerade sprängningen av fängelsemuren syftade enligt åklagaren bland annat till att injaga skräck i den syriska befolkningen.

Tingsrätten konstaterade att 47-åringen hade lämnat instruktioner till sin son om sprängningen av fängelsemuren. Instruktionerna bestod i råd och anvisningar om lämpligt tillvägagångssätt med åtföljande skisser över sprängladdningar och uppgifter om verkningsgrad, skyddsavstånd med mera Tingsrätten ansåg dock inte att syftet med den planerade sprängningen av muren var att injaga skräck i den syriska befolkningen. Syftet var i stället att inta fängelset, frige fångarna och ta kontroll över en väg utanför fängelset. Det var därför inte fråga om sådan särskilt allvarlig brottslighet som avses i lagen. Av det skälet frikändes mannen från ansvar för det brott som han var åtalad för.

– Som lagen är utformad blev den avgörande frågan i målet vad som var syftet med den planerade sprängningen av fängelsemuren i Aleppo. I detta fall var det inte fråga om att injaga skräck i en befolkning, vilket annars ofta är kännetecknande för terrorhandlingar, säger rådmannen Håkan Lundquist i en kommentar.

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 mars 2017.

   

Rättens ordförande, Håkan Lundquist, finns tillgänglig på telefon kl. 11–12 idag.

   

Beställning av domen

För att beställa domen, mejla attunda.tingsratt@dom.se (ange målnumret i ämnesraden) eller i andra hand, ring 08-561 696 04.

I och med att domen meddelas så avslutas målet och
handläggningen på Attunda tingsrätt. Önskar du ta del av allmänna handlingar som tillhör målet skickar du i första hand din beställning till vårt arkiv via formuläret på tingsrättens webbplats http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestalla-allman-handling/Bestalla-allman-handling/.

Observera att sekretessprövning kan behöva göras innan vissa handlingar kan lämnas ut och att det kan innebära viss
fördröjning.

Kostnad för att få kopior (papper eller digital) av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar" gäller fr.o.m. 2014-12-01. Läs mer om rätten att ta del av allmänna handlingar och avgift för kopior av handlingar.

Senast ändrad: 2017-02-15

För mer information kontakta:

Håkan Lundquist
Rådman
08-561 695 90
hakan.lundquist@dom.se

Målnummer:

B 4352-15