JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten ogillar åtalet i mål om ”terroristresa”

[2016-06-14] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot den 25-årige svenske medborgare som åtalats för att ha påbörjat en resa till Syrien i påstått syfte att ansluta sig till organisationen Jabhat al-Nusra och begå terroristbrott. Tingsrätten har ogillat åtalet.

Den straffbestämmelse som åklagaren har åberopat är ny och trädde i kraft den 1 april i år. Bestämmelsen har sin grund i en resolution från FN:s säkerhetsråd som Sverige är folkrättsligt förpliktat att genomföra.

Straffansvar enligt den nya bestämmelsen förutsätter – utöver att en resa till ett annat land än det man är medborgare i har påbörjats – att syftet med resan har varit att antingen begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet eller att meddela eller ta emot instruktioner i vissa närmare angivna avseenden angående sådan brottslighet (exempelvis att delta i träningsläger). Med särskilt allvarlig brottslighet avses enligt lagen flera olika brott, bl.a. terroristbrott. Åklagaren har gjort gällande att 25-åringen har påbörjat en resa till Syrien för att där ansluta sig till den av bl.a. EU och FN terroristklassade organisationen Jabhat al-Nusra och på plats i Syrien själv begå terroristbrott.

Enligt tingsrättens mening talar stora delar av utredningen för att 25-åringen har haft det syfte som åklagaren påstår. Det gäller bland annat bildfiler som har anträffats i hans dator och konversationer som han har haft via Facebook och SMS med vänner och bekanta strax före avresan. Även sökningar som han har gjort på internet talar i samma riktning. Samtidigt har andra delar av utredningen talat för ett annat syfte. De två vittnen som har hörts i målet på åklagarens begäran har således berättat att 25-åringen för dem berättat att han hade för avsikt att åka till Syrien för att hjälpa människor i nöd. Det har också framkommit att han har använt söktermer på internet som talar för en sådan avsikt. Utredningen vid tingsrätten har alltså inte varit entydig. Vid en sammantagen bedömning har tingsrätten inte ansett det ställt bortom rimligt tvivel att syftet har varit det som åklagaren påstått. Redan av denna anledning har åtalet ogillats.

Även om 25-åringen skulle ha haft den avsikt som åklagaren har påstått talar utredningen enligt tingsrätten för att det måste ha återstått många både tids- och arbetskrävande åtgärder innan risken för terroristbrott skulle ha konkretiserats. Om det förhåller sig på det sättet ska straffansvar inte dömas ut enligt vad som anges i lagens förarbeten.

–Även om åklagaren hade lyckats styrka sitt påstående om syftet med resan är det alltså inte säkert att detta hade lett till en fällande dom säger rådmannen Thomas Ericsson i en kommentar.

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 5 juli 2016.

 

Rättens ordförande, rådmannen Thomas Ericsson, finns tillgänglig per telefon mellan klockan 11–13 idag.

 

Beställning av domen

För att beställa domen, mejla attunda.tingsratt@dom.se (ange målnumret i ämnesraden) eller i andra hand, ring 08-561 696 04.

I och med att domen meddelas så avslutas målet och handläggningen på Attunda tingsrätt. Önskar du ta del av allmänna handlingar som tillhör målet skickar du i första hand din beställning till vårt arkiv via formuläret på tingsrättens webbplats http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestalla-allman-handling/Bestalla-allman-handling/.

Observera att sekretessprövning kan behöva göras innan vissa handlingar kan lämnas ut, och att det kan innebära viss fördröjning.

Kostnad för att få kopior (papper eller digital) av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar" gäller fr.o.m. 2014-12-01.

 

Mer information finns på tingsrättens webbplats, www.attundatingsratt.domstol.se. Där finns t.ex. en lista över veckans förhandlingar (dock inte med målnummer eller parternas namn angivna då detta är att bedöma som personuppgift), formulär för att beställa allmänna handlingar samt en sida där rättegångsprocessens fortskridande i en del medialt uppmärksammade mål uppdateras fortlöpande.

Senast ändrad: 2016-06-14

För mer information kontakta:

Thomas Ericsson
Rådman
08-561 695 19
thomas.ericsson@dom.se

Målnummer:

B 3019-16